×
woman

Terveydenhuolto Suomessa

Suomessa terveydenhuollon palveluita tarjotaan sekä julkisesti että yksityisesti. Julkisesti varoitetulla terveydenhuollolla tarkoitetaan kuntien tarjoamia terveydenhuollon palveluita, joihin lukeutuvat kunnalliset terveyskeskukset ja aluesairaalat. Yksityistä terveydenhuoltoa tarjoavat yritykset, ja tähän sisältyy myös työterveyshuolto. Osa Suomen terveydenhuollon palveluista ovat lakisääteisiä eli laki velvoittaa tiettyä toimijaa tarjoamaan terveydenhuollon palveluita. Tällaisia ovat mm. kuntien tarjoamat palvelut ja työterveyshuolto. Lisäksi jotkut terveydenhuollon palvelut katsotaan yksittäiselle ihmiselle niin tärkeiksi, että lakiin on kirjattu, että yksilöllä on ns. subjektiivinen oikeus saada näitä palveluita. Tällainen palvelu on esimerkiksi kiireellinen sairaanhoito. Kaikilla terveydenhuollon toimijoilla tarjottuihin terveydenhuollon palveluihin kuuluu varsinaisen sairaanhoidon lisäksi myös ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Tähän liittyen lukuisat toimijat, erityisesti työterveyshuollon puolella, tarjoavat tietoa ja erilaista tukea siihen, miten kukin yksilö voisi parhaiten pitää huolta omasta terveydestään.

Mitä kaikkea kuuluu suomalaiseen terveydenhuoltoon?

Suomalaista terveydenhuoltoa tarkastellessa voidaan katsoa, mitä kaikkia terveydenhuollon palveluita on tarjolla eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Suomessa terveydenhuolto alkaa jo ennen syntymää, kun odottavan äidin sikiön tilaa seurataan neuvolassa. Neuvolakäynnit ovat kaikille ilmaisia. Lapsen syntymän jälkeen hänen kehitystä seurataan kouluikään asti lastenneuvolassa. Kouluikäinen lapsi sitten kuuluu kouluterveyshuollon piiriin, jossa lapsi pääsee myös koulun kautta suunterveydenhuoltoon. Terveyskeskuskäynnit ovat ilmaisia, kunnes henkilö täyttää 18 vuotta. Aikuisiällä yksilö voi kuulua opiskelijoiden terveydenhuollon, yleisen terveyshuollon ja työterveyshuollon piireihin. Opiskelijoiden terveyshuoltoa tarjoaa Suomessa YTHS, joka on opiskelijoille maksullista, mutta edullisempaa kuin yksityinen terveydenhuolto. Yleinen terveydenhuolto on julkisesti varoitettua toimintaa, jonka palveluista peritään pieni maksu. Työterveyshuollon laajuus työntekijälle riippuu siitä, kattaako se pelkästään laissa velvoitetun toiminnan vai tarjoaako työnantaja laajemman työterveyspalvelun. Lisäksi erikoissairaanhoito ja yliopistolliset sairaalat tarjoavat palveluita kaikenikäisille.

Terveydenhuollon laatu Suomessa

Suomessa terveydenhuollon laatu on OECD-maiden keskuudessa yksi parhaimpia. Suomi on maailman huippua erityisesti tiettyjen syöpien hoidossa: useat syövät havaitaan varhaisessa vaiheessa ja hoidetaan tehokkaasti. Tämän lisäksi suomalainen terveydenhuolto on onnistunut pitämään kuolleisuuden aivoinfarkteista ja sydänkohtauksista matalana. Suomalainen terveydenhuolto on myös kustannustehokasta ja kansainvälisesti tarkasteltuna se on lähellä OECD-maiden keskiarvoa. Haasteita terveydenhuollon laadun ylläpitämiselle ja kehittämiselle tuo ikärakenteen epäsuotuisa kehitys ja pitkään jatkunut valtion vaisu taloudellinen tilanne. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan 2010-luvun loppupuolella sote- ja maakuntauudistuksella, joka on julkisen hallinnon sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen tähtäävä hanke. Hankkeen tavoitteena on siirtää julkisen terveydenhuollon palveluiden tuottamisen vastuu kunnilta maakunnille. Tämän lisäksi sote-uudistuksen yhteydessä haetaan keinoja, millä yksilö voisi tulevaisuudessa valita paremmin lain piiriin kuuluvissa palveluissa maakunnan yhtiön, yksityisen yrityksen tai järjestön tuottaman palvelun väliltä.